Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47374
Title: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần phân bón Lâm Phong
Authors: Nguyễn, Thị Kim Phượng
Nguyễn, Anh Tuấn
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh và các chỉ số tài chính. Qua đó đánh giá tình hình kinh doanh của Công ty nhằm đưa ra các giải pháp để khắc phục những điểm yếu kém hiện tại và cải thiện hiệu quả kinh doanh trong tương lai.
Description: 59 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47374
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
609.26 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.134.157


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.