Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47378
Title: Thực nghiệm ương cá hô (Catlocarpio siamensis) giai đoạn giống trong ao đất tại huyện Vĩnh Thạnh, Tp. Cần Thơ
Authors: Lam, Mỹ Lan
Nguyễn, Thanh Hiệu
Nguyễn, Văn Quản
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Ương cá hô (Catlocarpio simensis) giai đoạn cá giống nhỏ lên giống lớn được ương trong 2 ao với diện tích 500 m2 tại Huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ nhằm sản xuất con giống có kích cỡ lớn (30 – 50 g) cho nuôi thương phẩm đạt tỷ lệ sống cao. Mật độ cá 10 con/m2 và ương bằng thức ăn công nghiệp (40% đạm). Kết quả của một số yếu tố môi trường nằm trong khoảng thích hợp cho sự sinh trưởng của cá ương. Phiêu sinh vật trong ao ương đa dạng và phong phú 15 – 20 loài thực vật phiêu sinh và 12 – 18 loài động vật phiêu sinh. Sau 60 ngày ương, khối lượng cá đạt 45,7 ± 11 g/con, tăng trưởng ngày của cá 0,59 - 0,81 g/ngày. Tỉ lệ sống cá ương đạt từ 78,4 – 81,1% và năng suất của cá từ 0,31 – 0,46 kg/m2.
Description: 13tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47378
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
613.96 kBAdobe PDF
Your IP: 54.211.101.93


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.