Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47422
Title: Tác động của các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam
Authors: Lưu, Thị Thùy Dương
Nguyễn, Hoàng Long
Keywords: Năng lực cạnh tranh
Dịch vụ ngân hàng bán lẻ
Ngân hàng thương mại
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Thương mại;Số 131 .- Tr.02-10
Abstract: Nghiên cứu này nhằm làm rõ sự tác động của các yếu tố cấu thành tới năng lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàng bán lẻ của các ngành thương mại Việt Nam theo quan điểm tiếp cận của khách hàng. Giả thuyết trong nghiên cứu này là năng lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàng bán lẻ có mối quan hệ thuận chiều với các yếu tố: chất lượng dịch vụ, phí dịch vụ, kênh phân phối, hoạt động xúc tiến, và thương hiệu. Số liệu được sử dụng từ khảo sát 370 khách hàng cá nhân đã và đang sử dụng các dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại các thành phố lớn tại Việt Nam là Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố tác động mạnh nhất tới năng lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam lần lượt là: phí dịch vụ, hoạt động xúc tiến, kênh phân phối, chất lượng dịch vụ và thương hiệu.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47422
ISSN: 1859-3666
Appears in Collections:Khoa học Thương mại (Journal of Trade science)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.25 MBAdobe PDF
Your IP: 34.229.119.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.