Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47426
Title: Đánh giá khả năng tiêu hóa bột cá tra làm thức ăn cho cá lóc (Channa striata)
Authors: Trần, Lê Cẩm Tú
Nguyễn, Ngọc Như Ý
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu “đánh giá khả năng tiêu hóa bột cá tra cho cá lóc (Channa striata)” được thực hiện nhằm xác định độ tiêu hóa của nguồn nguyên liệu bột cá tra làm thức ăn cho cá lóc. Cá lóc (30g/con) được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên vào 9 bể thu phân lắng (170L/bể) với mật độ bố trí 20 con/bể. Thí nghiệm gồm 3 nghiệm thức thức ăn: nghiệm thức thức ăn thức ăn 1, nghiệm thức thức ăn bổ sung bột cá biển Kiên Giang và nghiệm thức thức ăn bổ sung bột cá tra, hai nghiệm thức bổ sung bột cá được phối chế theo tỷ lệ 70% thành phần nguyên liệu của thức ăn 1 (bổ sung 1% chất đánh dấu Cr2O3) và 30% nguyên liệu bột cá. Mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần. Kết quả thí nghiệm cho thấy độ tiêu hóa vật chất khô, protein, lipid của nguyên liệu bột cá tra làm thức ăn cho cá lóc lần lượt là 72,6%, 88,1%, 88,4%, 31,7% và không khác biệt so với nguyên liệu bột cá biển. Độ tiêu hóa khoáng của nguyên liệu bột cá tra (29,4%) thấp hơn so với bột cá biển (38,6%). Như vậy, bột cá tra có thể là nguồn nguyên liệu thay thế bột cá biển làm thức ăn cho cá lóc.
Description: 19tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47426
Appears in Collections:Trường Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.17 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.95.36


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.