Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47440
Title: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp
Authors: Minh Ngọc
Keywords: Đại hội
Đại biểu toàn quốc
Đảng
Thành công
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 02 .- Tr.2-3
Abstract: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, ngay sau Đại hội, tất cả các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về kết quả Đại hội; nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và các văn kiện Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động; phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47440
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
783.91 kBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.