Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47440
Nhan đề: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp
Tác giả: Minh Ngọc
Từ khoá: Đại hội
Đại biểu toàn quốc
Đảng
Thành công
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 02 .- Tr.2-3
Tóm tắt: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, ngay sau Đại hội, tất cả các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về kết quả Đại hội; nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và các văn kiện Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động; phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống...
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47440
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
783.91 kBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.