Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47446
Title: Một số kinh nghiệm kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm ở Đảng bộ tỉnh Bình Thuận
Authors: Nguyễn, Thị Minh Hoàng
Keywords: Kinh nghiệm
Kiểm tra
Dấu hiệu
Vi phạm
Đảng bộ
Bình Thuận
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 02 .- Tr.11-13
Abstract: Những năm qua, cấp ủy, UBKT các cấp Đảng bộ tỉnh Bình Thuận thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện khá đồng bộ và toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng theo quy định của Điều lệ Đảng. Trong đó, kiểm tra tổ chức đảng, đảng luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác kiểm tra, giám sát.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47446
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.15 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.