Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47450
Title: Phát huy vai trò của cấp ủy trong công tác kiểm tra
Authors: Trọng Đức
Keywords: Phát huy
Vai trò
Cấp ủy
Công tác
Kiểm tra
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 02 .- Tr.16-18
Abstract: Xác định công tác kiểm tra, giám sát có vị trí, vai trò rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nên ngay từ đầu nhiệm kỳ, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện; và coi đây là biện pháp quan trọng góp phần đấu tranh, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47450
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.14 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.