Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47452
Title: UBKT Trung ương tham mưu giúp trung ương về công tác kiểm tra, giám sát
Authors: Trần, Đình Đồng
Keywords: UBKT
Trung ương
Tham mưu
Công tác
Kiểm tra
Giám sát
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 02 .- Tr.22-24
Abstract: Công tác tham mưu là một chức năng rất quan trọng của UBKT Trung ương. Việc tham mưu, đề xuất của UBKT Trung ương với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các chỉ thị, quyết định, quy định, quy chế, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng là một quá trình được nghiên cứu tổng kết từ thực tiễn. Những quy định đó đã nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, là hành lang pháp lý quan trọng cho hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên, nhất là trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47452
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.2 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.253.6


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.