Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47453
Title: Kinh nghiệm qua kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống
Authors: Nguyễn, Thị Minh Tâm
Keywords: Kinh nghiệm
Kiểm tra
Tu dưỡng
Rèn luyện
Đạo đức
Lối sống
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 02 .- Tr.25-26,38
Abstract: Thực hiện Quy định 109-QĐ/TW, ngày 03/01/2018 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Trà Vinh xác định đây là một trong những biện pháp để khắc phục các biểu hiện suy thoái sau khi nhận diện, đánh giá theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47453
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.19 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.