Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47467
Title: Thu hút và sử dụng đầu tư nước ngoài tại Việt Nam: Thực trạng và một số khuyến nghị
Authors: Nguyễn, Hoàng Việt
Nguyễn, Thị Mỹ Nguyệt
Lê, Trâm Anh
Keywords: Đầu tư nước ngoài
Khu vực đầu tư nước ngoài
Thu hút và sử dụng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Thương mại;Số 132 .- Tr.14-23
Abstract: Bài báo sử dụng số liệu thống kê để phân tích đóng góp của khu vực đầu tư nước ngoài (ĐTNN) đối với nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn 1998 - 2017 cả về những thành công và hạn chế, tồn tại và đề xuất quan điểm, định hướng và một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả thu hút, sử dụng ĐTNN trong giai đoạn tới đây.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47467
ISSN: 1859-3666
Appears in Collections:Khoa học Thương mại (Journal of Trade science)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.75 MBAdobe PDF
Your IP: 34.231.243.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.