Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47486
Nhan đề: Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên
Tác giả: Đỗ, Hùng Cường
Từ khoá: Giải pháp
Nâng cao
Chất lượng
Đội ngũ
Đảng viên
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 02 .- Tr.27-30
Tóm tắt: Trải qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 10 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và quan trọng về kinh tế, xã hội, giữ vững ổn định về chính trị và hiện nay đang đứng trước yêu cầu mới của sự phát triển ở tầm cao hơn trước.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47486
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.61 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.