Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47489
Title: Bàn về cơ chế kiểm soát quyền lực đối với ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy hiện nay
Authors: Trần, Duy Hưng
Keywords: Cơ chế
Kiểm soát quyền lực
Ban thường vụ
Tỉnh ủy
Thành ủy
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 02 .- Tr.31-35
Abstract: Ban thường vụ (BTV) cấp ủy cấp tỉnh, theo Quy định số 10-QĐi/TW, ngày 12/12/2018 của Ban Bí thư, là cơ quan lãnh đạo giữa hai kỳ họp của tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương có chức năng lãnh đạo và kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết của đại hội đại biểu tỉnh, thành phố, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy tỉnh và của Trung ương; quyết định chủ trương về công tác tổ chức, cán bộ; quyết định triệu tập và chuẩn bị nội dung các kỳ họp của cấp ủy tỉnh; đề xuất, kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy cấp tỉnh những vấn đề có liên quan đến sự lãnh đạo của Trung ương và của cấp ủy cấp tỉnh đối với địa phương; phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47489
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.08 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.130.97


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.