Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47490
Title: Cộng tác kiểm tra giám sát của cấp ủy các cấp tỉnh Quảng Bình
Authors: Nguyễn, Anh Tuấn
Keywords: Công tác
Kiểm tra
Giám sát
Cấp ủy
Quảng Bình
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 02 .- Tr.36-38
Abstract: Xác định công tác kiểm tra, giám sát của Đảng có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, thời gian qua, cấp ủy các cấp tỉnh Quảng Bình đã thường xuyên đổi mới, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát ngày càng được nâng lên.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47490
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.23 MBAdobe PDF
Your IP: 34.232.63.94


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.