Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47491
Nhan đề: Đảng bộ quân đội tăng cường kiểm tra, giám sát cấp ủy viên và người đứng đầu cấp ủy
Tác giả: Trọng thành
Từ khoá: Đảng bộ
Quân đội
Kiểm tra
Giám sát
Ủy viên
Người đứng đầu
Cấp ủy
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 02 .- Tr.39-41,48
Tóm tắt: Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo “của Đảng, Nhà nước, cùng với quyết tâm chính trị cao, sự nỗ lực lớn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp, Đảng bộ Quân đội đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X đề ra; xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân; toàn quân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47491
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.58 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.