Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47492
Nhan đề: Công tác giải quyết tố cáo trong Đảng bộ Công an Trung ương
Tác giả: Nguyễn, Quốc Huy
Từ khoá: Công tác
Giải quyết tố cáo
Đảng bộ Công an
Trung ương
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 02 .- Tr.42-44
Tóm tắt: Giải quyết tố cáo trong Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của UBKT các cấp, biểu hiện sinh động và rõ nét tinh thần “xây” và “chống”. Thực tiễn giải quyết tố cáo trong Đảng bộ Công an Trung ương luôn là một trong những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, thậm chí người đang giải quyết tố cáo lại trở thành đối tượng bị tố cáo. Vì vậy, thực hiện tốt việc giải quyết tố cáo chính là thể hiện rõ quan điểm gần dân, trọng dân, học hỏi ở nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chịu sự kiểm tra, giám sát của nhân dân; góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47492
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.17 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.