Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47509
Title: Hiệu quả từ nhận thức sâu sắc về công tác kiểm tra của cấp ủy
Authors: Anh Minh
Keywords: Hiệu quả
Nhận thức
Công tác
Kiểm tra
Cấp ủy
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 02 .- Tr.49-51
Abstract: Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Cao Bằng luôn xác định công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy và UBKT các cấp; là một trong những nhiệm vụ quan trọng để giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, bảo đảm cho mục tiêu, Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47509
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.2 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.