Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47510
Title: Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ
Authors: Lương Đức
Hoàng Lâm
Keywords: Kiểm soát
Quyền lực
Công tác
Cán bộ
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 02 .- Tr.52-53,68
Abstract: Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ là việc sử dụng cơ chế, biện pháp nhằm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác cán bộ; phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước, nhất là các hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, lạm quyền, lộng quyền hoặc không thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và những việc phải làm trên cương vị được giao trong công tác cán bộ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47510
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.16 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.118.225


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.