Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47513
Title: Xử lý nghiêm cán bộ vi phạm về phòng, chống dịch Covid-19
Authors: Trọng Đức
Keywords: Xử lý
Cán bộ
Vi phạm
Dịch Covid-19
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 02 .- Tr.59-60
Abstract: UBKT Thị ủy họp quyết định thi hành kỷ luật các đồng chí: Châu Văn Tân, Phan Dương Thanh, Trịnh Đình Huy; Lê Công Trường bằng hình thức khiển trách; trình Ban Thường vụ Thị ủy xem xét, đề nghị hình thức kỷ luật đối với đồng chí Phạm Hữu Phước. Từ đề nghị của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Phạm Hữu Phước bằng hình thức khiển trách.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47513
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
667.45 kBAdobe PDF
Your IP: 35.170.64.36


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.