Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47524
Title: Nếu cứ như lời xin thì đến đâu cho cùng?
Authors: Thạch, Thiết Hà
Keywords: Minh Mạng
Gia Long
Lời xin
Đến đâu cho cùng
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 02 .- Tr.70-72
Abstract: Câu chuyện diễn ra cách ngày nay đã trên 190 năm, nhưng quan điểm của Vua Minh Mạng "công sở mạnh ở chất lượng nhân viên, không phải ở số lượng” vẫn còn nguyên giá trị đối với việc tinh giản bộ máy, cải cách hành chính của đất nước ta hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47524
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.16 MBAdobe PDF
Your IP: 35.170.64.36


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.