Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47525
Title: Trả lời bạn đọc
Keywords: Trả lời
Bạn đọc
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 02 .- Tr.73-76
Abstract: “Trong quá trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, nếu đối tượng kiểm tra bị tố cáo thì thường trực ủy ban kiểm tra hoặc uỷ ban kiểm tra xem xét, quyết định kết hợp đưa nội dung tố cáo thành một nội dung kiểm tra bổ sung và báo cáo chung khi kết thúc kiểm tra (đối với kiểm tra chấp hành của ban thường vụ cấp uỷ, cấp uỷ cũng thực hiện tương tự như trên)”.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47525
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.51 MBAdobe PDF
Your IP: 35.170.64.36


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.