Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47531
Title: Về vấn đề hệ giá trị văn học nghệ thuật dân tộc và hiện đại Việt Nam vận trù vào lĩnh vực nghệ thuật kiến trúc (phần 1)
Authors: Phan, Đăng Sơn
Keywords: Vấn đề
Hệ giá trị
Văn học nghệ thuật
Dân tộc
Việt Nam
Vận trù
Lĩnh vực
Kiến trúc
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc;Số 309 .- Tr.27-31
Abstract: Quan điểm của chúng tôi là đã đến lúc chúng ta nên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong của Hồ chủ tịch thiết thực, thống nhất đưa ra được một hệ giá trị có tính cốt lõi với cách thể hiện ngắn gọn, thực tiễn, giản dị và dễ nhớ như Hồ chủ tịch vẫn thường dạy chúng ta, tránh lý luận, phân tích dài dòng, phức tạp hóa vấn đề. Nếu làm hệ giá trị “uyên thâm, sâu sắc” nhưng chỉ những nhà chuyên môn tầm cỡ mới có khả năng hiểu được, vận dụng được, còn những tầng lớp nhân dân - đối tượng phục vụ chính, cảm thụ chính, làm sứ giả lan truyền tích cực hay tiêu cực vào cuộc sống, lại mơ hồ hoặc không hiểu thì hệ giá trị không nhiều tác dụng thực tiễn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47531
ISSN: 0866-8617
Appears in Collections:Kiến trúc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.23 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.144.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.