Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47561
Title: Đổi mới công tác đánh giá, xếp loại tổ chức công đoàn
Authors: Vũ, Thị Hà
Keywords: Đánh giá
Xếp loại
Công đoàn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Khoa học công đoàn;Số 12 .- Tr.21-23
Abstract: Trong hoạt động Công đoàn, đánh giá, xếp loại Công đoàn các cấp là rất cần thiết. Đó không chỉ là cơ sở để thực hiện các phong trào thi đua của Tổng Liên đoàn, thực hiện khen thưởng đối với Công đoàn các cấp mà còn là cơ sở để tuyên truyền, vận động các cấp Công đoàn nâng cao chất lượng hoạt động thông qua việc tuân thủ và đạt được các tiêu chí đánh giá được xác định trước. Đánh giá, xếp loại tổ chức Công đoàn cũng phù hợp với chỉ đạo của Ban tổ chức trung ương về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của tổ chức, cá nhân; phù hợp với xu hướng chung của các tổ chức chính trị, xã hội của Việt Nam. Thực tiễn đánh giá, xếp loại tổ chức Công đoàn trong những năm qua còn nhiều bất cập do những nguyên nhân khác nhau. Vì vậy, đổi mới công tác đánh giá, xếp loại tổ chức Công đoàn là rất cần thiết.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47561
ISSN: 2354-1342
Appears in Collections:Nghiên cứu khoa học công đoàn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
168.12 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.