Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47582
Title: Giải pháp nâng cao hiệu quả phúc lợi cho đoàn viên và người lao động của các đơn vị sự nghiệp công đoàn
Authors: Nguyễn, Thị Thùy Dung
Keywords: Phúc lợi
Đoàn viên
Người lao động
Giải pháp
Công đoàn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Khoa học công đoàn;Số 12 .- Tr.27-28,52
Abstract: Phúc lợi cho đoàn viên và người lao động tiếp cận thực tế, được hiểu là lợi ích mà mọi người có thể được hưởng mà không phải trả tiền hoặc chỉ phải trả một phần. Hoặc có thể hiểu phúc lợi là quyền lợi về vật chất và tinh thần mà Nhà nước hay cơ quan, doanh nghiệp bảo đảm cho đoàn viên và người lao động được hưởng. Bài viết này đề cập đến thực trạng và đưa ra một số giải pháp cơ bản để nhằm nâng cao vai trò của Công đoàn Việt Nam trong việc nâng cao phúc lợi cho đoàn viên và người lao động giải pháp cơ bản để nhằm nâng cao vai trò của Công đoàn Việt Nam trong việc nâng cao phúc lợi cho đoàn viên và người lao động.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47582
ISSN: 2354-1342
Appears in Collections:Nghiên cứu khoa học công đoàn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
278.41 kBAdobe PDF
Your IP: 3.239.50.33


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.