Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47592
Title: Tính nhân dân trong “lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Minh
Authors: Nguyễn, Quang Bình
Keywords: Hồ Chí Minh
Nhân dân
Thi đua
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Khoa học công đoàn;Số 12 .- Tr.36-39
Abstract: Bài viết tập trung làm rõ tính nhân dân trong “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” năm 1948 của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là thuộc tính bao trùm, xuyên suốt toàn bộ nội dung lời kêu gọi của Bác Hồ, từ xác định mục đích đến phương châm, cách thức tiến hành phong trào thi đua yêu nước. Trên cơ sở đánh giá thực trạng phong trào thi đua yêu nước hiện nay, tác giả đề xuất bốn biện pháp chính theo hướng tăng cường tính nhân dân nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng của “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47592
ISSN: 2354-1342
Appears in Collections:Nghiên cứu khoa học công đoàn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
203.73 kBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.