Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47624
Title: Thực hiện chính sách an sinh xã hội ở Tỉnh Quảng Bình hiện nay
Authors: Trương, Thị Thu Hà
Keywords: Chính sách
An sinh xã hội
Quảng Bình
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Khoa học công đoàn;Số 12 .- Tr.67-73
Abstract: Thực hiện chính sách an sinh xã hội (ASXH) là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến thành bại của chính sách. Thực hiện chính sách ASXH là quá trình thực hiện hóa các chủ trương, chính sách của các quan có thẩm quyền được triển khai trong thực tế thông qua hệ thống chính sách (BHXH, BHYT, Cứu trợ xã hội, Ưu đãi xã hội với người có công) nhằm phòng ngừa, hạn chế rủi ro cho người dân khi gặp những khó khăn của cuộc sống.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47624
ISSN: 2354-1342
Appears in Collections:Nghiên cứu khoa học công đoàn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
243.63 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.