Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47632
Title: Nhiệm vụ của kế toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp theo tinh thần Thông tư 107/2017/TT-BTC
Authors: Hà, Thị Hồng Hạnh
Keywords: Kế toán
Hành chính sự nghiệp
Kế toán hành chính sự nghiệp
Thông tư 107/2017/TT-BTC
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Khoa học công đoàn;Số 12 .- Tr.77-79
Abstract: Thực hiện các quy định liên quan đến công tác kế toán tại đơn vị hành chính sự nghiệp (HCSN) theo Luật Kế sửa đổi (năm 2015) của Quốc hội, Nghị định 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ và Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính. Bài viết nêu một số những điểm mới về chứng từ kế toán, về tài khoản kế toán, về sổ sách kế toán, về báo cáo kế toán… trong kế toán HCSN. Đồng thời chỉ ra nhiệm vụ của kế toán hành chính sự nghiệp trong thực hiện các quy định mới, đưa ra một số kiến nghị trong công tác tổ chức kế toán; Thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy định về kế toán; Thường xuyên thực hiện kiểm soát việc chấp hành kế toán… nhằm thực hiện đầy đủ các quy định mới của Nhà nước về công tác kế toán tại các đơn vị HCSN.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47632
ISSN: 2354-1342
Appears in Collections:Nghiên cứu khoa học công đoàn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
202.18 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.