Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47636
Title: Đánh giá chất lượng nước, tăng trưởng và tỷ lệ sống của tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) trong các hệ thống nuôi khác nhau
Authors: Hứa, Thái Nhân
Lê, Nguyễn Xuân Phát
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá chất lượng nước, tăng trưởng và tỷ lệ sống của tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) trong các hệ thống nuôi khác nhau. Thí nghiệm được thực hiện gồm 4 nghiệm thức (NT) gồm: NT1-Aquaponic: Nuôi tôm trong hệ thống tuần hoàn aquaponic, NT2-Tuần hoàn: Nuôi tôm trong hệ thống tuần hoàn, NT3-Vi sinh: Nuôi tôm trong bể sử dụng vi sinh và NT4-Biofloc: Nuôi tôm trong bể theo qui trình công nghệ Biofloc. Tôm có khối lượng ban đầu là 0,39 g/con được nuôi trong bể composite 500L (350L nước) với độ mặn 10‰. Thời gian thí nghiệm là 60 ngày với 2 chu kỳ rau muống (100 rọ rau/m2). Kết quả thí nghiệm cho thấy hàm lượng TAN, Nitrite, Nitrite đều nằm trong giới hạn phù hợp cho sự phát triển của tôm, tuy nhiên hàm lượng phosphate cao hơn mức bình thường. Tăng trưởng về chiều dài của tôm ở các NT khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p˃0,05), tăng trưởng về khối lượng của tôm ở NT1 khác biệt có ý nghĩa thống kê (p˂0,05). Tỷ lệ sống của tôm cao nhất là ở NT1 (84,19%), thấp nhất là NT2 (20,38%), năng suất tôm cao nhất là NT1 (3,99 kg/m3), thấp nhất là NT2 (0,94 kg/m3). Tôm ở NT1 đạt khối lượng trung bình 12,15 g /con có tỉ lệ sống và năng suất cao nhất lần lượt là 84,19 % và 3,99 kg/m3. Kết quả cho thấy hệ thống aquaponic chất lượng nước được cải thiện và tôm có tăng trưởng và tỷ lệ sống tốt nhất.
Description: 17tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47636
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
934.53 kBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.