Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47640
Title: Nâng cao vai trò công đoàn trong bảo đảm quyền làm việc của người lao động ở Việt Nam
Authors: Đinh, Xuân Thảo
Khúc, Thị Ngọc Hoa
Keywords: Công đoàn
Người lao động
Quyền làm việc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Khoa học công đoàn;Số 14 .- Tr.03-07,11
Abstract: Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và người lao động; tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước. Công đoàn được hình thành do nhu cầu của đông đảo người lao động, có chức năng đại diện bảo về quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của người lao động, trong đó có quyền làm việc. Quyền làm việc là quyền cơ bản của con người được quy định trong luật pháp quốc tế và pháp luật quốc gia. Ở Việt Nam quyền làm việc là quyền cơ bản được hiến định và quy định cụ thể trong các đạo luật. Để bảo đảm quyền làm việc của người lao động, công đoàn có vai trò quan trọng, nhất là trong bối cảnh nước ta đang phát triển nền kinh tế trường định hướng XHCN, đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế sâu rộng. Vì vậy cần phải có giải pháp thích hợp để nâng cao vai trò của công đoàn nhằm bảo đảm quyền làm việc của người lao động.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47640
ISSN: 2354-1342
Appears in Collections:Nghiên cứu khoa học công đoàn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.24 MBAdobe PDF
Your IP: 18.212.120.195


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.