Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47648
Title: Ảnh hưởng của tần suất và tỷ lệ cho ăn sinh khối Artemia lên tỷ lệ sống và tăng trưởng của lươn đồng (Monopterus albus) giống
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Vân
Lê, Thị Thùy Dung
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm ra tần suất và tỷ lệ cho ăn sinh khối Artemia có hiệu quả nhất trong ương lươn đồng (Monopterus albus) giai đoạn giống. Lươn giống có nguồn gốc từ sản xuất giống nhân tạo có khối lượng và chiều dài ban đầu là 0,78 g;8,53 cm được bố trí nuôi trong các thau nhựa, không sục khí. Mật độ 30 con/thau (430 con/m2) và mực nước ương 10 cm có bố trí giá thể là dây nilon cột thành chùm. Thí nghiệm được bố trí 2 nhân tố là tần suất cho ăn (2,4 lần/ngày) và tỷ lệ cho ăn (1:1; 1:2; 1:3) gồm 6 nghiệm thức, mỗi nghiệm thức lặp lại 3 lần. Thức ăn sinh khối Artemia được sử dụng trong suốt 40 ngày ương. Kết quả sau 40 ngày ương cho tỷ lệ sống 100% ở tất cả nghiệm thức (p> 0,05). Sau 40 ngày ương, lươn trong các nghiệm thức đạt chiều dài từ 16,78-17,75 cm và khối lượng từ 5,34-5,63g; nghiệm thức 6 (cho ăn 4 lần/ngày, tỷ lệ cho ăn giữa sáng và chiều tối là 1:3) có tăng trưởng về chiều dài và khối lượng cao nhất với DLG đạt 0,23 cm/ngày, SGRL đạt 1,83 %/ngày, DWG đạt 0,12 g/ngày, SGR đạt 4,94%/ngày, tuy nhiên không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các các nghiệm thức về các chỉ số sinh trưởng của lươn (p> 0,05). Kết quả cũng cho thấy trong ương lươn giai đoạn giống bằng sinh khối Artemia, việc tăng tần suất cho ăn có hiệu quả hơn so với việc điều chỉnh tăng tỷ lệ cho ăn giữa sáng và chiều tối.
Description: 16p.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47648
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
830.76 kBAdobe PDF
Your IP: 3.89.204.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.