Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47701
Title: Sự phát triển thương mại điện tử tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
Authors: Nguyễn, Thị Thu Hiền
Nguyễn, Kim Thanh
Keywords: Thương mại
Thương mại điện tử
Hội nhập
Cách mạng công nghiệp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Khoa học công đoàn;Số 14 .- Tr.39-44
Abstract: Trước đây, để thực hiện hoạt động trao đổi mua bán, các chủ thể kinh tế thực hiện hoạt động thương mại truyền thống, tức là phải có sự giao dịch trực tiếp trên thị trường. Tuy nhiên, với sự phát triển của công nghệ thông tin và đặc biệt là internet, doanh nghiệp và người tiêu dùng đã bứt phá khỏi giới hạn về phạm vi địa lý, giao dịch bằng phương thức thương mại điện tử. Hiện nay, dưới sự tác động của Hội nhập kinh tế quốc tế, thương mại điện tử ở Việt Nam ngày càng trở nên phổ biến và có xu hướng phát triển mạnh mẽ, trở thành phương thức quan trọng trong giao dịch của nền kinh tế.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47701
ISSN: 2354-1342
Appears in Collections:Nghiên cứu khoa học công đoàn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.22 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.