Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47732
Title: Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên – biện pháp góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh
Authors: Nguyễn, Quang Bình
Hồ, Quốc Phú
Keywords: Cán bộ
Đảng viên
Xây dựng Đảng
Trách nhiệm nêu gương
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Khoa học công đoàn;Số 15 .- Tr.03-06,31
Abstract: Bài viết tập trung làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng đối với trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay. Nêu gương là một phương thức lãnh đạo, được đề cập nhiều lần trong các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng. Trên cơ sở đánh giá thực trạng trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay, tác giả đề xuất bốn biện pháp chính nhằm phát huy hơn nữa trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47732
ISSN: 2354-1342
Appears in Collections:Nghiên cứu khoa học công đoàn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
227.28 kBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.