Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47789
Title: Xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Tuyết Mai
Keywords: Việt Nam
Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Khoa học công đoàn;Số 15 .- Tr.70-74,59
Abstract: Một số quốc gia muốn phát triển và đạt được tốc độ tăng trưởng cao phải có cơ cấu ngành hợp lý. Trong những năm qua, chuyển dịch cơ cấu kinh tế Việt Nam đã theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát huy lợi thế so sánh ngành và vùng lãnh thổ. Nhờ đó, sau hơn 30 năm đổi mới, kinh tế Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng và còn nhiều tiềm năng. Để thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Việt Nam cần chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả gắn với đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47789
ISSN: 2354-1342
Appears in Collections:Nghiên cứu khoa học công đoàn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.24 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.179.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.