Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47796
Title: Hít khí cười rước hại vào thân
Authors: Nguyễn, Hữu Đức
Keywords: Khí cười
Tác hại
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 622 .- Tr.06-07
Abstract: Hai tác dụng kích thích tăng động và gây ảo giác của khí cười và rồi dùng đến ma túy đá làm cho người sử dụng nó mất hết lý trí, có thể gây tội ác nghiêm trọng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47796
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.41 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.