Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47855
Title: Phân tích hiệu quả kỹ thuật và tài chính của mô hình nuôi tôm quãng canh cải tiến một và hai giai đoạn ở huyện Phước Long tỉnh Bạc Liêu
Authors: Võ, Nam Sơn
Đặng, Thị Yến Nhi
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Mục đích của nghiên cứu này là để đánh giá hiệu quả kỹ thuật và tài chính của mô hình quảng canh cải tiến một giai đoạn và hai giai đoạn. Quá trình nghiên cứu được bắt đầu từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2020. Nghiên cứu này được tiến hành thông qua việc phỏng vấn trực tiếp 60 hộ nuôi tôm sú theo hình thức quảng canh cải tiến (QCCT) tại tỉnh Bạc Liêu, trong đó bao gồm 30 hộ nuôi một giai đoạn (N1) và 30 hộ nuôi hai giai đoạn N2). Dựa trên cơ sở đó sẽ cung cấp những thông tin và đưa ra những giải pháp để nâng cao hiệu quả mô hình nuôi tôm này. Kết quả nuôi trên 2 nhóm như sau: Diện tích nuôi của nhóm một giai đoạn (là 1,3 ha/hộ) nhỏ hơn so với nhóm hai giai đoạn (là 1,4 ha/hộ). Mật độ thả giống của nhóm một giai đoạn (là 3,7 con/m²/vụ) cao hơn so với nhóm hai giai đoạn (là 2,8 con/m²/vụ). Tỉ lệ sống trung bình của nhóm một giai đoạn (là 28,2%) thấp hơn nhiều so với nhóm hai giai đoạn (là 52,1%). Năng suất và lợi nhuận của nhóm một giai đoạn (257,33 kg/ha/vụ và 23,73 triệu/ha/vụ) thấp hơn so với nhóm hai giai đoạn (là 379,4 kg/ha/vụ và 41,96 triệu/ha/vụ).
Description: 11tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47855
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
284.03 kBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.