Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47891
Title: Kinh nghiệm quốc tế về thúc đẩy - tài chính toàn diện thông qua giải pháp công nghệ tài chính
Authors: Nguyễn, Thị Phương Thanh
Phạm, Mỹ Hằng Phương
Đỗ, Thanh Hương
Keywords: Tài chính toán diện
Công nghệ tài chính
Kinh nghiệm Quốc tế
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Dự báo;Số 04 .- Tr.87-90
Abstract: Tài chính toàn diện là vấn đề được quan tâm trên phạm vi toàn cầu với mục tiêu phát triển hệ thống tài chính phục vụ cho tất ca các thành viên trong xã hội, cung cấp các dịch vụ phù hợp và thuận tiện với chi phí hợp lý cho mọi cá nhân và doanh nghiệp, góp phần vào sự phát triển bền vững của quốc gia. Để thúc đẩy tài chính toàn diện, việc áp dụng khoa học kỹ thuật hiện đại thông qua công nghệ tài chính (Fintech) là rất cần thiết. Bài viết tìm hiểu kinh nghiệm thúc đẩy tài chính toàn diện thông qua Fintech, qua đó gợi mở một số giải pháp cho Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47891
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.81 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.38.244


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.