Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47934
Title: EVFTA – Minh chứng sinh động sự vận dụng sáng tạo tư tưởng đối ngoại Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn, Quang Bình
Keywords: Đối ngoại
EVFTA
Hồ Chí Minh
Sáng tạo
Vận động
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Khoa học công đoàn;Số 16 .- Tr.20-23
Abstract: Bài viết tập trung làm rõ sự vận dụng đúng đắn, sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại trong quá trình đàm phán, ký kết Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA). Đây là một FTA có phạm vị, mức độ cam kết lớn nhất của Việt Nam từ trước tới nay. Trên cơ sở đánh giá tổng quan cơ hội và thách thức sau khi khi ký kết EVFTA, tác giả đề xuất 5 vấn đề cần quan tâm nhằm thực thi các cam kết, thực hiện hóa các lợi ích của EVFTA hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47934
ISSN: 2354-1342
Appears in Collections:Nghiên cứu khoa học công đoàn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
207.65 kBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.