Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47945
Title: Công đoàn Việt Nam với việc thực hiện nhiệm vụ đại diện, chăm lo lợi ích, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, người lao động
Authors: Phạm, Thị Nga
Keywords: Công đoàn
Đoàn viên
Chăm lo
Đại diện
Người lao động
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Khoa học công đoàn;Số 16 .- Tr.28-31
Abstract: Đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, vì việc làm bền vững, đời sống ngày càng cao là một trong ba khâu đột phá của tổ chức Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023. Bài viết sau sẽ phân tích những kết quả đã đạt được của Công đoàn Việt Nam trong thời gian qua và chỉ ra một số tồn tại; trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả nhiệm vụ đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47945
ISSN: 2354-1342
Appears in Collections:Nghiên cứu khoa học công đoàn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
196.34 kBAdobe PDF
Your IP: 3.239.50.33


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.