Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47951
Title: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty trách nhệm hữu hạn dịch vụ thương mại một thành viên Phước Thành
Authors: Đặng, Thị Ánh Dương
La, Lệ Mẫn
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu của Công ty TNHH Dịch vụ - Thương mại MTV Phước Thành. Từ đó đề ra một số giải pháp giúp công ty hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tốt hơn trong tương lai.
Description: 204 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47951
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
21.27 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.172.188


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.