Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47992
Title: Kinh tế tư nhân sau Nghị quyết 10-NQ/TW Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII – Thực trạng và giải pháp
Authors: Nguyễn, Quang Bình
Phạm, Văn Định
Keywords: Kinh tế
Kinh tế tư nhân
Nghị quyết
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Khoa học công đoàn;Số 17 .- Tr.09-13
Abstract: Bài viết tập trung làm rõ vị trí, vai trò của khu vực kinh tế tư nhân. Đây là một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở đánh giá tổng quan thực trạng kinh tế tư nhân sau hơn 02 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, tác giả đề xuất một số biện pháp chính nhằm tiếp tục thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ hơn nữa của khu vực kinh tế tư nhân trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/47992
ISSN: 2354-1342
Appears in Collections:Nghiên cứu khoa học công đoàn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
199.48 kBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.