Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48066
Title: Thành công 2020 và nhiệm vụ 2021 của hội kế toán và kiểm toán tỉnh Quảng Bình
Authors: Võ, Minh Doang
Keywords: Thành công
Nhiệm vụ
Kế toán
Kiểm toán
Quảng Bình
Năm 2020
Năm 2021
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 01+02 .- Tr.16-17
Abstract: Năm 2020, hoạt động của Hội Kế toán và Kiểm toán tỉnh Quảng Bình diễn ra trong bối cảnh thuận lợi, nhưng gặp không ít khó khăn thách thức cũng do phải đối mặt với thiên tai lũ lụt và dịch bệnh Covid-19. Nhưng với quyết tâm cao của Ban thường vụ (BTV), Ban chấp hành (BCH) và sự quan tâm giúp đỡ của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) và UBND tỉnh, các sở, ban ngành, đơn vị có liên quan, nên hoạt động của Hội đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các mặt.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48066
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
776.66 kBAdobe PDF
Your IP: 34.239.148.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.