Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48144
Title: Quản lý Nhà nước trước thách thức an ninh phi truyền thống
Authors: Đặng, Khắc Ánh
Keywords: Quản lý nhà nước
An ninh phi truyền thống
Thách thức
Toàn cầu hóa
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 301 .- Tr.13-17
Abstract: Ở nước ta, nghiên cứu về an ninh phi truyền thống và vai trò của Nhà nước trong giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống văn còn khá mới mẻ. Tuy đã nhận được sự quan tâm của các nhà nghiên cứu lý luận và các nhà hoạt động thực tiễn, việc nghiên cứu về an ninh phi truyền thống vẫn mới chỉ đang ở những bước đi đầu tiên. Các cơ chế bảo đảm cho hoạt động quản lý nhà nước để chủ động ứng phó với các thách thúc an ninh phi truyền thống cũng mới chỉ được đề cập, do đó cần phải được tập trung nghiên cứu nhiều hơn nữa.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48144
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.78 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.25.51


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.