Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48144
Nhan đề: Quản lý Nhà nước trước thách thức an ninh phi truyền thống
Tác giả: Đặng, Khắc Ánh
Từ khoá: Quản lý nhà nước
An ninh phi truyền thống
Thách thức
Toàn cầu hóa
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 301 .- Tr.13-17
Tóm tắt: Ở nước ta, nghiên cứu về an ninh phi truyền thống và vai trò của Nhà nước trong giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống văn còn khá mới mẻ. Tuy đã nhận được sự quan tâm của các nhà nghiên cứu lý luận và các nhà hoạt động thực tiễn, việc nghiên cứu về an ninh phi truyền thống vẫn mới chỉ đang ở những bước đi đầu tiên. Các cơ chế bảo đảm cho hoạt động quản lý nhà nước để chủ động ứng phó với các thách thúc an ninh phi truyền thống cũng mới chỉ được đề cập, do đó cần phải được tập trung nghiên cứu nhiều hơn nữa.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48144
ISSN: 2354-0761
Bộ sưu tập: Quản lý Nhà nước

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.78 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.176.80


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.