Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48145
Title: Kinh tế chất thải: Nguồn tài nguyên không thể lãng phí
Authors: Vũ, Nguyễn Khánh Nguyên
Dương, Duy Khánh
Phan, Trung Sáng
Nguyễn, Hồ Việt Anh
Keywords: Kinh tế chất thải
Nguồn tài nguyên
Không thể lãng phí
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 03 .- Tr.19-20
Abstract: Vấn đề ô nhiễm môi trường đang tác động mạnh đến môi trường sông của chúng ta. Hiện nay, một ngày tại Việt Nam trung bình mỗi người thải ra 1,2 kg rác ngoài môi trường, đặc biệt là hai thành phố lớn là TP. Hồ Chí Minh với 2,3 tấn và Thủ đô Hà Nội thải ra từ 4 - 5 tấn rác. Trong đó, hầu hết chất thải rắn chiếm số lượng nhiều nhất so với chất thải lỏng, khí,.... Tuy nhiên, việt Nam đang có những cải cách, cải tiến để xử lý chất thải, và coi đó là một nguồn tài nguyên có thể kiếm ra lợi nhuận.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48145
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
873.35 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.234.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.