Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48147
Title: Ảnh hưởng của cường độ ánh sáng lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của ương ấu trùng tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii De Man,1879) bằng công nghệ biofloc
Authors: Châu, Tài Tảo
Phạm, Minh Truyền
Hứa, Đang Thoại
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu nhằm tìm ra cường độ ánh sáng thích hợp lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của ấu trùng tôm càng xanh ương theo công nghệ biofloc. Nghiên cứu gồm 6 nghiệm thức cường độ ánh sáng khác nhau: 0 Lux, 1.000 Lux, 10.000 Lux, 20.000 Lux, và 30.000 Lux, và nghiệm thức cường độ ánh sáng tự nhiên dưới mái che tol sáng xen kẽ tol tối (đối chứng), mỗi nghiệm thức lặp lại 3 lần. Ấu trùng tôm được ương theo công nghệ biofloc (C:N=17,5) và bổ sung nguồn carbon từ đường cát. Bể ương tôm bằng composite thể tích 0,25 m3 và nước ương có độ mặn 12‰, với mật độ 60 con/L. Kết quả nghiên cứu cho thấy sau 35 ngày ương tôm ở nghiệm thức 0 Lux và 1.000 Lux chết hoàn toàn. Tăng trưởng về chiều dài của Postlarvae-15 ở nghiệm thức cường độ ánh sáng 20.000 Lux cao nhất (10,34±0,19 mm) nhưng khác biệt không có nghĩa thống kê (p<0,05) so với các nghiệm thức còn lại. Ở nghiệm thức cường độ ánh sáng 20.000 Lux tỉ lệ sống (45,57%) và năng suất (21.872 con/m3) ở Postlarvae-15 cao nhất khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05)so với nghiệm thức 10.000 Lux, nhưng khác biệt không có ý nghĩa thống kê so với các nghiệm thức còn lại. Có thể kết luận rằng ương ấu trùng tôm càng xanh theo công nghệ biofloc có cường độ ánh sáng 20.000 Lux đến 30.000 Lux là tốt nhất.
Description: 20tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48147
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.42 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.54.67


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.