Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48160
Title: Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Agribank Chi nhánh Phú Tân, tỉnh An Giang
Authors: Tô, Thiện Hiền
Keywords: Ngân hàng nông nghiệp
Hoạt động kinh doanh
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Dự báo;Số 05 .- Tr.94-96
Abstract: Bài viết khái quát thực trạng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Phú Tân, tỉnh An Giang (sau đây gọi tắt là Agribank Phú Tân) trong giai đoạn 2017-2019. Từ đó, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Agribank Phú Tân trong giai đoạn tới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48160
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.34 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.