Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48174
Nhan đề: Đánh giá khả năng làm thức ăn từ bột thịt gà thủy phân cho tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei)
Tác giả: Châu, Tài Tảo
Hồ, Minh Trí
Từ khoá: Nuôi Trồng Thủy Sản
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá khả năng giảm lượng protein bột cá bằng protein bột thịt gà (CPH) trong khẩu phần ăn của tôm thẻ chân trắng giai đoạn nuôi thương phẩm. Thí nghiệm được bố trí ngẫu nhiên với 5 nghiệm thức. Nghiệm thức đối chứng sử dụng hoàn toàn protein bột cá (0% CPH) và nghiệm thức chỉ sử dụng protein CPH (0% bột cá), các nghiệm thức còn lại sử dụng protein CPH thay thế protein bột cá với mức thay thế lần lượt là 2%, 4%, 6%. Bể nuôi tôm có thể tích 500L có độ mặn 15‰ mật độ 50 con/m3. Sau 45 ngày nuôi, tôm ở nghiệm thức bổ sung 6% CPH có khối lượng lớn nhất, khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với nghiệm thức đối chứng và nghiệm thức 2% CPH, nhưng khác biệt không có ý nghĩa thống kê so với các nghiệm thức còn lại. Tỷ lệ sống của tôm lớn nhất ở nghiệm thức 6% CPH,nhưng khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) so với các nghiệm thức còn lại, năng suất của tôm cao nhất ở nghiệm thức 6% CPH khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) so với nghiệm thức 2% CPH và 4% CPH, nhưng khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với các nghiệm thức còn lại. Qua đó cho thấy nghiệm thức bổ sung 6% CPH là tốt nhất.
Mô tả: 14tr.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48174
Bộ sưu tập: Khoa Thủy sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
660.02 kBAdobe PDF
Your IP: 75.101.211.110


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.