Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48184
Nhan đề: Mối quan hệ động giữa giá vàng, chỉ số thị trường chứng khoán và tỷ giá ở Việt Nam: Tiếp cận bằng phương pháp Canonical – Vine Copula
Tác giả: Trần, Ngọc Tuấn
Vũ, Việt Quảng
Từ khoá: Mối quan hệ
Giá vàng
Chỉ số VN index
Tỷ giá VND/USD
Vine Copula
Cvine Copula
Việt Nam
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á;Số 03 .- Tr.05-34
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu mối quan hệ động giữa ba loại tài sản: Giá vàng, chỉ số VN index và tỷ giá VNĐ/USD ở Việt Nam. Việc mô hình hóa cấu trúc phụ thuộc bằng phương pháp Vine Copula (cụ thể Canonical – Vine Copula hay Cvine Copula) mang lại sự linh động và giúp cho việc xây dựng cấu trúc phụ thuộc phức tạp đối với các phân phối có số chiều bậc cao trở nên dễ dàng hơn. Sử dụng dữ liệu tỉ suất sinh lợi theo tuần của giá vàng, chỉ số VN – index và tỷ giá VND/USD ở Việt Nam trong hơn 10 năm từ ngày 08/01/2007 đến ngày 19/03/2018, nghiên cứu tìm thấy tỷ giá VND/USD có liên quan đến giá vàng trong nước và chỉ số VN index. Bằng chứng thực nghiệm cho thấy: Khi thị trường hoạt động bình thường, mối quan hệ giữa tỷ giá VNĐ/USD và giá vàng cũng như cặp chỉ số VN - index và giá vàng có và không có điều kiện với tỷ giá vàng VNĐ/USD, là không đáng kể. Tuy nhiên, mối quan hệ phụ thuộc giữa tỷ giá và chỉ số VN –index là khá mạnh, theo đó, khi tỷ giá VND/USD tăng lên (đồng VND mất giá) sẽ dẫn đến kết quả là chỉ số VN – index giảm xuống. Kết quả nghiên cứu cho từng giai đoạn con cũng chỉ ra rằng cấu trúc phụ thuộc và mức độ của các cặp tài sản không đứng yên mà thay đổi trong hầu hết các giai đoạn con xem xét. Đặc biệt, giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu cuối năm 2008 đã làm thay đổi cấu trúc phụ thuộc các chuỗi tỷ suất sinh lợi của ba loại tài sản xem xét, dẫn đến có sự dịch chuyển đồng thời trong giá vàng và tỷ giá VND/USD khi thị trường biến động mạnh.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48184
ISSN: 2615-9104
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
7.12 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.223.251


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.