Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48188
Title: Ảnh hưởng của kích cỡ Artemia và mật độ copepoda lên năng suất sinh khối Artemia
Authors: Nguyễn, Văn Hòa
Nguyễn, Thị Hồng Vân
Nguyễn, Trọng Nghĩa
Keywords: Nuôi Trồng Thủy Sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Trong nghiên cứu này, bố trí thí nghiệm hai nhân tố được thực hiện với kích cỡ Artemia (ngày 0 với kích thước là 0,49 mm, ngày 3 là 1,14 mm và ngày 5 là 1,35 mm) kết hợp với sự thay đổi mật độ copepoda (50,100,150 con/L) được thực hiện để tìm xem sự ảnh hưởng của chúng lên sinh trưởng và sinh sản của Artemia. Artemia được nuôi trong các chai nhựa 1,5L chứa 1L nước nuôi ở độ mặn 40‰ với mật độ 120 con/L và được nuôi duy trì trong 4 tuần. Trong quá trình nuôi cho ăn Tảo tươi Chaetoceros với mật độ 400.000 tb/mL. Kết quả thí nghiệm cho thấy, tỉ lệ sống và tăng trưởng, sinh khối của Artemia bị ảnh hưởng bởi ngày tuổi. Việc nuôi chung với mật độ copepoda không ảnh hưởng đến tỉ lệ sống Artemia, nhưng chúng ảnh hưởng đến sức sinh sản. Sau 28 ngày nuôi tỉ lệ sống đạt hiệu quả cao nhất là ở nhiệm thức có mật độ copepoda 150 con ở ngày tuổi 5 (66,7%) với mức thu sinh khối 1,34 g/L (C150-D5). Thêm vào đó, sinh khối thu có xu hướng tăng dần theo ngày tuổi Artemia dao động trong khoảng 0,69- 1,39 g/L
Description: 17tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48188
Appears in Collections:Trường Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
371.98 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.111.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.