Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48223
Title: Quản trị công ty và chính sách nắm giữ tiền mặt ở Việt Nam
Authors: Hoàng, Dương Việt Anh
Đặng, Hữu Mẫn
Keywords: Quản trị công ty
Chính sách nắm giữ tiền mặt
Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 01 .- Tr.69-79
Abstract: Nghiên cứu này khảo sát ảnh hưởng của quản trị công ty đến chính sách nắm giữ tiền mặt của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Mẫu nghiên cứu gồm 650 công ty trong giai đoạn 2007 – 2015. Dựa trên các kỹ thuật ước lượng thích hợp, kết quả nghiên cứu cho thấy tồn tại mối quan hệ cùng chiều giữa cơ chế quản trị công ty và chính sách nắm giữ tiền mặt; đồng thời, cung cấp những hàm ý chính sách có giá trị tham khảo với nhà đầu tư và nhà quản trị công ty.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/48223
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.74 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.173


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.